Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług oraz składania zamówień

MAC-GRAF Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i świadczenia usług, zwane dalej OWSiZ, stworzone przez Mac-graf Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, stosuje się do wszystkich transakcji sprzedaży lub świadczenia usług z Odbiorcami (Kontrahentami, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą), w których MAC-GRAF Sp. z o.o. Sp.k występuje jako Dostawca lub Sprzedający. OWSiZ stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez Dostawcę oraz zawieranych przez niego Umów, o ile nie zostanie inaczej ustalone indywidualnie z konkretnym Odbiorcą na piśmie. Warunkiem zawarcia Umowy dostawy jest zaakceptowane przez Dostawcę, a złożone przez Odbiorcę zamówienie zawierające szczegółową specyfikację zamawianych towarów, produktów lub usług (kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, w przypadku szczególnych zastosowań warunki, w jakich ma być eksploatowany), ich ilość, termin dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, miejsce dostawy, a także potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę oznacza akceptację niniejszych OWS bez zastrzeżeń.

I. Forma Sprzedaży

 • Sprzedaż bezpośrednia detaliczna i hurtowa odbywa się w siedzibie firmy bądź oddziałach firmy: Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 21, Sosnowiec ul. Baczyńskiego 2
 • Sprzedaż towarów z dostawą przez Firmy transportowe, spedycyjne.

II. Oferty i zamówienia

 • Zapytania ofertowe przyjmowane są w formie pisemnej , emailowej lub telefonicznej w stosunku do stałych klientów w zakresie stałej formy współpracy.
 • Oferta zawiera: listę towarów, ilość towaru, cenę netto, warunki płatności, termin płatności, termin dostawy, datę ważności oferty. Oferent zastrzega sobie prawo sprzedaży oferowanego towaru do momentu wpłynięcia Państwa zamówienia.
 • Zamówienia sprzedaży bezpośredniej przyjmowane są w formie ustnej lub pisemnej. Nie muszą być poprzedzone zapytaniem ofertowym.
 • Zamówienia sprzedaży wysyłkowej przyjmowane są w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie na adresy oddziałów firmowych, bądź telefonicznie w stosunku do stałych klientów w zakresie stałej formy współpracy zgodnie z treścią punktów następnych. Nie muszą być poprzedzone zapytaniem ofertowym.
 • W celu zawarcia umowy Przyjmujący Zamówienie wysyła zamówienie sprzedaży, produktów lub usług lub przyjmuje od Zamawiającego zamówienie zakupu w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty email, listownie na adresy oddziałów firmowych lub telefonicznie, określając co najmniej szczegółową specyfikację zamawianych towarów, produktów lub usług (kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, w przypadku szczególnych zastosowań warunki, w jakich ma być eksploatowany, ich ilość, termin dostawy, warunki dostawy, miejsce dostawy. Dostawca niezwłocznie potwierdzi możliwość realizacji warunków dostawy (potwierdzenie przyjęcia zamówienia) co do terminu, miejsca, rodzaju oraz ilości towaru, a także wskaże wiążące warunki cenowe oraz terminów płatności. Dostawca ma możliwość odmowy przyjęcia oferty bez uzasadnienia.
 • Spełnienie w/w wymogów pozwoli na bezbłędną i szybką realizację zamówienia. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu w przypadku braku jego potwierdzenia w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty email lub listownie na adresy oddziałów firmowych.
 • Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i uchybienia popełnione przez Odbiorcę w treści zamówienia, jak również wadliwie dokonany przez Odbiorcę dobór zamawianych towarów lub usług.
 • Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Dostawcy odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

III. Terminy i warunki dostaw

 • Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
 • Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Odbiorcę z chwilą wydania Towaru z magazynu (EXW) lub z chwilą wydania Towaru w siedzibie Odbiorcy (DAP).
 • Wartość towaru obejmuje koszty dostawy.
 • Towar dostarczany jest (pod wskazany na zamówieniu adres) przez Firmy transportowe (spedycyjne) na koszt Dostawcy. Dopuszcza się odmienne niż w zdaniu poprzedzającym postanowienia w zakresie dostawy za zgodą Dostawcy.
 • Towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu dokonania przez Odbiorcę zapłaty całości ceny za zamówiony i wydany towar (przewłaszczenie na zabezpieczenie), na co Odbiorca wyraża bezwarunkową zgodę.
 • Terminy dostaw zamówionych towarów określa potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy z uwagi na okoliczności od niego niezależne, a w szczególności: zaniechania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązków leżących po stronie Odbiorcy, w tym dostarczenia Dostawcy: specyfikacji wykonania, zmiany dyspozycji Odbiorcy dotyczące instrukcji transportowych, domówień towarowych, potrzeby uzgodnienia szczegółów zamówienia przez Dostawcę z Odbiorcą, etc. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności zarówno w stosunku do Odbiorcy, jak również jego kontrahentów. O zaistnieniu powyższych okoliczności Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Odbiorcę wraz z wyznaczeniem nowego terminu dostawy.
 • Dostawy częściowe są dozwolone, o ile wcześniej Odbiorca wyrazi zgodę w formie pisemnej, emailowej lub ustnej.
 • Jeżeli w zamówieniu Odbiorca szczegółowo określił rodzaj odbioru towaru jako odbiór osobisty, winien odebrać go w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku nie odebrania towaru zamówienie zostaje anulowane. W takim przypadku Odbiorca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów powstałych po stronie Dostawcy z tego tytułu.
 • W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy przedpłata, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
 • W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy za pobraniem, Odbiorca który nie odbierze przesyłki zostanie obciążony kosztami nadania oraz zwrotu przesyłki do Dostawcy.
 • Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru w momencie otrzymania przesyłki. W przypadku dostaw realizowanych firmami przewozowymi reklamacja dostawy (uszkodzenie przesyłki, braki ilościowe) musi być udokumentowana protokołem szkodowym sporządzonym przez Odbiorcę natychmiast po odebraniu paczki w obecności kuriera lub przedstawiciela firmy transportowej dostarczającego przesyłkę. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ze specyfikacjami wynikającymi ze złożonego zamówienia, Odbiorca zobligowany jest niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru, przed podjęciem dalszego użytkowania (przetwarzania), powiadomić o tym Dostawcę. Jeśli ilość Towaru nie jest zgodna z listami przewozowymi, Odbiorca zobligowany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Dostawcę oraz potwierdzić kurierowi lub przedstawicielowi firmy transportowej faktyczną ilość otrzymanego Towaru. To samo obowiązuje w wypadku każdego widocznego uszkodzenia i/ lub wady, która może być rozpoznana w sposób nie wymagający dodatkowych testów lub pomiarów. Towar uszkodzony bądź wadliwy winien być odesłany Dostawcy niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia, jednakże po uzgodnieniu z Dostawcą formy przesyłki. Jeżeli Odbiorca nie dopełni powyższych obowiązków, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń. O ile nie uzgodniono inaczej, w ciągu 30 dni zwrócony towar zostanie wymieniony na towar wolny od wad lub zostaną usunięte jego wady po przeprowadzeniu badania zgłoszenia przez Dostawcę i ewentualnego uznania zgłoszonych reklamacji w zakresie dostawy.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów powstałe ze strony firmy transportowej oraz spedycyjnej oraz wynikające z niezależnych od Dostawcy przyczyn leżących po stronie osób trzecich. Dostawca nie odpowiada również za straty Odbiorcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utratę zysku, stratę czasu, utracone zarobki i inne straty pośrednie. W Umowach, w których Stroną jest Dostawca, a zawartych z przedsiębiorcami, rękojmia za wady jest wyłączona.

IV. Pozwolenia i decyzje administracyjne

Odbiorca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń lub innych decyzji administracyjnych na dostawę, przewóz lub użytkowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto Odbiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Dostawcę, w związku z naruszeniem przez Odbiorcę OWSiZ, tj. np. dodatkowe koszty transportu lub składowania przez firmy kurierskie nieodebranego towaru.

V. Płatności i ceny

 • Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Odbiorcy indywidualnie przez upoważnionego pracownika Dostawcy. Termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury VAT.
 • Decyzja o dokonywaniu płatności przelewem jest rozpatrywana dla Odbiorców, którzy dokonywali wcześniej zakupów u Dostawcy lub otrzymali od Dostawcy termin płatności.
 • Jeżeli zapłata następuje przelewem, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
 • Podstawą ustalenia cen sprzedaży jest aktualny cennik sprzedaży lub oferta złożona przez Dostawcę na podstawie zapytania Odbiorcy.
 • Wszelkie dane zawarte w prospektach, katalogach, ulotkach, ogłoszeniach, cennikach i innych materiałach są jedynie informacyjne i orientacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • W ofertach ceny produktów są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką podatku VAT.
 • W przypadku wyceny oferty w walucie innej niż PLN, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Bank PKO BP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT. W przypadku rozliczeń w formie przedpłaty podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Bank PKO BP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury proforma.
 • Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, wzrostem cen towarów, surowców i materiałów.
 • Prawo zastrzeżone w pkt. 9 nie dotyczy cen podanych przez Sprzedającego w terminowych ofertach sprzedaży.
 • W przypadku przeterminowanych płatności przez Odbiorcę, realizacja zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.
 • W przypadku zaległości płatniczych Dostawca ma prawo:
  • wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,
  • odmowy wydania gotowych zamówień,
  • wstrzymania uprawnień Odbiorcy do płatności przelewem oraz odebrania przyznanych rabatów,
  • odmowy wszelkiej dalszej współpracy, sprzedaży.
  • naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę

VI. Reklamacje

 • Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest niezwłoczne pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające opis reklamowanej wady, w przypadku przedsiębiorców termin wynosi 24 godziny od momentu stwierdzenia wady, w przypadku osób fizycznych termin wynosi 7 dni od momentu stwierdzonej wady. Odbiorca ma obowiązek powiadomić o tym Dostawcę dołączając Protokół reklamacji.
 • Odpowiedź na zgłoszoną reklamację co do sposobu jej załatwienia powinna być udzielona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku gdy wymagane jest szczegółowe wykonanie badań, ekspertyz lub naprawy towaru u Producenta, reklamacja może być rozpatrywana w dłuższym terminie z zastrzeżeniem treści punktu VI.4 OWSiZ pod warunkiem poinformowania Odbiorcy przed upływem 14 dni.
 • Towar reklamowany winien być odesłany Dostawcy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, łącznie z Protokołem reklamacji, jednakże nie wcześniej niż po uzgodnieniu z Dostawcą formy przesyłki i terminu przesyłki. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Odbiorca informowany jest pisemnie, ustnie lub w inny uzgodniony przez strony sposób, przez upoważnionego pracownika Dostawcy.
 • Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Sprzedawcy we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie. Wszelkie działania wskazane w zdaniu poprzednim powoduję utratę gwarancji oraz rękojmi o ile została udzielona.
 • Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań (nie dotyczy konsumentów).
 • W przypadku odrzucenia reklamacji Odbiorca jest zobowiązany odebrać reklamowany towar w ciągu 14 dni.
 • Wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi Odbiorca.

VII. Gwarancja

 • Dostawca zapewnia, że w prowadzonej działalności opiera się na swoim doświadczeniu i wszelkie doradztwo techniczne, jak również oferowane produkty i usługi świadczone są z zachowaniem należytej staranności, z zastrzeżeniem treści pkt II ust. 8 OWSiZ
 • Dostawca udziela gwarancji na swoje towary i produkty na wskazany w karcie produktu, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami technicznymi, identyfikowalny, zaleceniami producenta lub instrukcją obsługi oraz dostępną u Dostawcy do produktów KARTĄ PRODUKTU.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru, jak również za jego eksploatowanie w szczególnych warunkach, które nie były wskazywane w zamówieniu.
 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.
 • Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania: - nieodpowiednia eksploatacja, - przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach produktowych lub w ofertach, - użycie niewłaściwych mediów, - ingerencja w strukturę bez pisemnej zgody Dostawcy, - ingerencja osób trzecich w substancję towarów, maszyn lub urządzeń, w tym próby naprawy, przeróbki, etc.
 • W przypadku przedsiębiorców rękojmia za wady jest wyłączona.

VIII. Siła Wyższa

Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Dostawcy i Odbiorcy, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp., dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

IX. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW ORAZ WARUNKI KONIECZNE UŻYWANIA, PRZECHOWYWANIA

 • Warunki używania i przechowywania produktów określają
  • karta produktu – charakterystyka produktu
  • określone zalecenia i zakazy związane z czynnościami przetwarzania produktu np. cięcia, laminowania, zgrzewania, przechowywania itd.
   • Przetwarzanie i magazynowanie
    • nie używać ognia otwartego w pobliżu przetwarzanego lub składowanego produktu
    • eliminować możliwość gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Stosować odpowiednie uziemienie maszyn i urządzeń przetwarzających piankę PE, regałów magazynowych oraz pracowników
    • zabezpieczyć produkt przed działaniem podwyższonej temperatury i bezpośredniego oddziaływania promieniowania słonecznego
    • zabezpieczyć przed wpływem wilgoci
    • zapewnić dobrą wentylację przy składowaniu i przetwarzaniu (dotyczy rolek, formatek oraz wyrobów w inny sposób przetworzonych)
    • zabezpieczyć przed oddziaływaniem silnych utleniaczy i innych substancji reagujących z tworzywem
    • zapewnić bezpieczne układanie jednostek paletyzowanych lub produktu w innych opakowaniach
    • produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych
   • Wymagania lokalowe:
    • chłodne, suche i dobrze wentylowane
   • Opakowania:
    • ze względów bezpieczeństwa produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach
    • zabezpieczyć opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem
 • Wskazane w pkt. IX zasady korzystania z produktu są warunkami koniecznymi w zakresie możliwości korzystania z produktów oraz mają wpływ w zakresie realizacji uprawnień odbiorcy z gwarancji jak i ewentualnej rękojmi.
 • Składając/Przyjmując zamówienie które jest realizowane przez Dostawcę (sprzedawcę) odbiorca oświadcza, iż przyjmuje wszelkie powyższe warunki do wiadomości oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego wykonywania.
 • Odbiorca przyjmuje do wiadomości oraz zwalnia Dostawcę (sprzedawcę) z odpowiedzialności za powstałe szkody w produktach oraz wszelkim innym mieniu jak i osobach z uwagi na niestosowanie się do powyższych obowiązków.

X. Postanowienia końcowe

 • Odbiorca ma prawo odstąpić od OWSiZ tylko wtedy, gdy Dostawca w sposób rażący narusza postanowienia OWSiZ
 • Niniejsze OWSiZ oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na piśmie, stanowią integralną cześć Umów zawieranych pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
 • Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień OWSiZ, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub innych fragmentów OWSiZ.
 • OWSiZ znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez Dostawcę począwszy od Odbiorcy nie przysługuje cesja praw wynikających z OWSiZ oraz Umowy łączącej strony bez pisemnej zgody Dostawcy pod rygorem nieważności.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWSiZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania zamówień i reklamacji objętych niniejszymi OWSiZ. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd siedziby Dostawcy.
 • Wszystkie postanowienia odbiegające od treści OWSiZ wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Składając zamówienie które jest przyjęte do realizacji przez Sprzedającego Odbiorca bezwzględnie i bezwarunkowo przyjmuje warunki OWSiZ jako wiążące. OWSiZ są publikowane na stronie Dostawcy www.mac-graf.com.pl oraz przekazywane Odbiorcy przy potwierdzeniu przyjęcia zamówieniu lub w przypadku nowych kontrahentów przed rozpoczęciem współpracy na „formularzu kontrahenta” stanowiącym podstawę do wprowadzenia kontrahenta i jego danych do systemów Dostawcy.
 • RODO Obowiązek Informacyjny W wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L ) (,,RODO ). Dostawca przekazuje Odbiorcy podczas pozyskiwania jego danych osobowych, następujące informacje: Administratorem danych jest MAC-GRAF Sp. z o. o. Sp. komandytowa, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 29, dane kontaktowe: E mail:macgraf@mac-graf.com.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, dla których Administrator wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania: a) zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej z osobą, z którą zawarta została tego rodzaju umowa przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów w zw. z art. 6 ust. 1 lit.b) RODO i art. 9 ust. 2 lit b) RODO; b) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji księgowo podatkowej, obowiązków bhp, zachowania zasad ruchu na terenie zakładu, obsługi IT, itd. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; c) dochodzenie przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec osoby fizycznej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes Administratora wyraża się w niezbędności do przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej, która zawarła umowę cywilnoprawną z Administratorem w celu dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec tej osoby fizycznej. Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w przypadkach powierzania obsługi innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, jak również organy administracji, służby lub instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie uprawnienia określonego w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy powszechne w związku z wystąpieniem przez Administratora przeciwko danej osobie na drogę sądową. Na warunkach określonych w Art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych. W sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt: Dane osobowe przetwarzane są przez okresy wymagane dla prowadzenia dokumentacji umownej i rachunkowo podatkowej, nie krócej jednak niż czas przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli niezależnie od Dostawcy osoba udostępniająca dane podaje dodatkowe dane osobowe udzielając na nie zgody udzieloną zgodę może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do wypełnienia obowiązków Dostawcy związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanych decyzji o przetwarzaniu danych osobowych np. profilowania.
Załączniki:

 • formularz kontrahenta
 • formularz reklamacyjny

Zarząd Komplementariusza Mac-Graf Sp. z o.o. Sp.k.